Evalueringskultur

Evalueringskultur er en systematisk, udviklende evaluering, hvor vi løbende evaluerer sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Evaluering er afgørende for udviklingen af kvaliteten i vores pædagogiske praksis.

Den enkelte stue/gruppe har ansvar for, i intervaller af 2 mdr., at have fokus på et konkret punkt (det kan være samlinger, spisesituationer, indretning af stue osv.) i det pædagogiske læringsmiljø. Stuerne bruger den opsatte whiteboard til, dynamisk i hverdagen ud fra tankegangen omkring Analysecirklen, at evaluerer på deres praksis. Whiteboardet er synlig for forældrene, og de kan tilføje deres overvejelser, hvis de føler det hensigtsmæssigt.

Produktet på whiteboardet vil fungere som dokumentation, sidestillet med billeder, observationer, fortællinger, beskrivelser, produkter osv.

Resultatet skal løbende gemmes og debatteres med ledelsen og de faglige fyrtårne. Resultatet kan bringes op på personalemøder eller andre relevante møder.

Vi har ca. hver 4. uge et forum med Analysecirklen, hvor ca. 6 pædagogiske personaler mødes og arbejder med et konkret emne.

Vi vil evaluere på den pædagogiske lærerplan med inddragelse af ovenstående, henholdsvis i gruppen bestående af faglige fyrtårne og ledelsen, og i personalegruppen som helhed.

Det er forventningen at al pædagogisk personale har en pædagogisk overvejelse, ifht. både vokseninitierede og børneinitierede aktiviteter, der igangsættes, og som kan ligge til grund for en senere evaluering. Det er derfor en fordel, allerede fra start, at overveje, hvordan en given aktivitet kan evalueres. Evalueringerne skal danne grundlag for planlægning af kommende aktiviteter, så vi hele tiden har fokus på at udvikle vores pædagogiske praksis.

Siden er sidst opdateret 20. april 2021