Dannelse og børneperspektiv

Uddrag fra Den Styrkede Læreplan omhandlende Dannelse og børneperspektiv 

Dagtilbuddet skal fremme børns dannelse, hvor begrebet dannelse refererer til en dybere form for læring, hvor barnet som aktiv deltager forankrer værdier og viden i egen personlighed som rettesnor for at orientere sig og handle i en global verden som et hensynsfuldt, kritisk demokratisk menneske. 

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen skal være grundlæggende og der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Barndommen har værdi i sig selv, og det pædagogiske læringsmiljø skal tage udgangspunkt i et børneperspektiv uanset om der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb. 

I Antvorskov Børnegård 

Vi er som pædagogisk personale rollemodeller både i den måde vi kommunikerer på, og i den måde vi agerer på. 

Vi understøtter børnene i at tale respektfuldt til hinanden og behandle hinanden sådan som de gerne selv vil behandles og samtidig at vise hensyn til hinanden og drage omsorg for hinanden. Ex. kan børn have brug for at den voksne, ordret, fortæller hvordan to børn kan løse en konflikt, ved at den voksne foreslår sætninger til begge børn, som de videregiver til hinanden. På den måde støttes begge børn i konflikthåndtering.   

Vi understøtter børnene i at sige fra og til, og samtidig agere i en sammenhæng der ikke kun tager udgangspunkt i det de selv har lyst til. Vi øver at vente på tur, side sammen i en gruppe og at kunne indgå i en forhandling. 

Sammen med børnene, udforsker vi det at kunne se ind i sig selv og udad mod omverdenen. 

Vi har fokus på børnenes perspektiv, ved at inddrage børnene i planlægning af aktiviteter, ud fra deres formåen og forståen. Børnenes holdninger er vigtige gennem hele dagen, i både strukturerede aktiviteter, leg og rutiner. Aktiviteter tilrettelægges så barnet kan være medskabende. Ex. selv vælge farve og form når der skal klippes i karton. Eller medbestemmende når der indkøbes nyt legetøj eller der skal vælges sange og lege enten på stuen eller når de er på tur. 

For os er det vigtigt at sætte ord på børnenes følelser og i det hele taget lytte til og observere på hvad der fylder i det enkelte barn og børnegruppen som helhed og arbejde med, og inddrage, disse følelser og holdninger i dagligdagen.

Siden er sidst opdateret 20. april 2021