Det pædagogiske grundlag

Uddrag af Den Styrkede Læreplan omhandlende Pædagogisk læringsmiljø

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Børnene skal opleve leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner, som giver dem mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes gennem hele dagen. 

Antvorskov Børnegård

Vi prioriterer, i både strukturerede og ikke strukturerede sammenhæng, at dele børnene op i mindre grupper.  Alle grupper laver ikke nødvendigvis det samme. Alle børn har forskelligt behov og lyst til forskellige ting og det forsøger vi at tage udgangspunkt i.

Vi arbejder med læringsmiljøer på flere planer. Ikke kun det fysiske miljø, men også samtalen, stemningen og hvilken dannelse, udvikling og læring der er i situationen.

Vores stuer er delt op i forskellige temaer, der på forskellige måder kan understøtte børnenes nysgerrighed, leg, motorik osv.

Det pædagogiske personale er rollemodeller og sørger for at være lydhør og nærværende og tænker meget grundigt over årsagen til at give barnet et nej.

Vi arbejder med at etablere læringsmiljøer, hvor materialer er tilgængelige for børnene. Dette for at understøtte børneinitierede spontane lege og vokseninitierede aktiviteter.

Vi arbejder med læring igennem hele dagen. Dette kan foregå både via konkrete aktiviteter, selvinitieret leg eller praktiske gøremål. Vi er som pædagogisk personale opmærksomme på at der er læring i alle gøremål, men også at det er vores ansvar hele tiden at udfordre, støtte og understøtte det enkelte barn.

Vi lytter til børnenes ønsker til læringsmiljøet og sammenholder det med vores observationer af børnenes leg, for at skabe viden om deres ønsker og behov til det pædagogiske læringsmiljø, som vi voksne etablerer og udvikler.

Siden er sidst opdateret 20. april 2021