Læreplan

Med indførelsen af læreplaner, er målet, at vi som pædagoger, skal synliggøre/dokumentere vores pædagogiske arbejde og faglighed i dagligdagen med børnene. Vi skal med udgangspunkt i børnenes udvikling og færdigheder, tilrettelægge bevidste pædagogiske aktiviteter for at styrke børnenes kompetencer.

Ifølge lov om dagtilbud af 2010, skal vi indarbejde vores børnemiljøvurdering i det pædagogiske arbejde. 

Vi har gjort meget ud af at reflektere over, hvad de enkelte læreplanstemaer betyder for vores institution, hvordan vi vil opnå dem, og hvordan vi realistisk kan omsætte dem i praksis. 

De 6 læreplanstemaer

1. Alsidig personlig udvikling

For at kunne udvikle sin personlighed forudsættes det, at barnet møder en anerkendende og medlevende omverden. Barnet udfordres og støttes i den personlige udvikling samtidig med, at barnet oplever sig værdsat for den det er.

Vi arbejder med samarbejdsøvelser, hvem er du, og hvad kan du lide, samling, inklusionsarbejde, den daglige omgangsform blandt børn og voksne i Antvorskov Børnegård… 

2. Sociale kompetencer

Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre.  Anerkendelse fra andre, er en forudsætning for barnets eksistens som socialt individ. Barnet har brug for rammer, hvor det kan udvikle empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder.

Vi arbejder med venskaber, vente på tur, hjælpe hinanden, lege med ansigtsudtryk og kropsholdninger, lave forskellige aktiviteter på stuen og på tværs af hele huset, der får barnet til at føle sig som en del af fællesskab, bålmad til hele huset, ture ude af huset som en samlet institution. 

3. Sproglig udvikling

Barnets sprog bliver udviklet ved, at barnet bruger det. Sproget spiller en vigtig rolle i det moderne samfund. Det er af afgørende betydning, at barnet i dagligdagen har mulighed for at bruge og udvikle sproget. Sproget er et vigtigt fundament for barnets læring, udvikling og sociale samvær. Udviklingen af barnets sprog foregår i den daglige kommunikation – barn til barn og barn til voksen.

Vi arbejder med at spille spil, forløb hvor børnene får hjælp til at aflæse kropsprog og mimik, fredagssang, daglig snak med det enkelte barn og gruppen som helhed om forskellige ting, nogle arbejder med piktogrammer og nøgleringe med billeder. 

4. Krop og bevægelse

Barnets krop og sanser bliver udviklet igennem udfordring. Barnet skal sikres trygge, udfordrende og aktive miljøer som kan være en del af sansesystemets og kropbevidsthedens udvikling.

Vi har Ol-uge, store legedag, vaskehænder dag, store pjaskedag, tur i svømmehallen, ture hvor barnet kan få udfordret sin fysik, arbejde med sanser, smag, lugt, føl osv. 

5. Natur og naturfænomener

Barnes kompetence indenfor natur og naturfænomener bliver udviklet gennem aktiv involvering i naturen. Barnet skal opleve naturen og føle ansvar, forståelse og accept af naturen og det at være en del af naturen.

Vi har store skraldedag, forsøg med vand, projekter med temaet fra jord til bord, at være ude uanset vejret, tur til Odense zoo, undersøgelse af kryb, vand og frost.   

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets kompetencer inden for kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende kulturelle aktiviteter. Viden om forskellige kulturelle udtryksformer er vigtige forudsætninger for et rigt og nuanceret liv. Kulturelle oplevelser medvirker til udviklingen af personlig og social identitet. Barnet skal møde pædagogisk personale, der er bevidste om deres rolle som kulturformidler.

Vi besøger bibliotek, museum, teater, arbejder med forskellige kulturer, arbejder med forskellige materialer som maling, ostevoks, modellervoks og arbejder med forskellige udtryksformer som sang og skuespil… 

Vi arbejder periodevis fokuseret med konkrete læreplanstemaer, men der kan i aktiviteter og projekter godt indgå flere læreplanstemaer som vi arbejder med. 

Vi arbejder efter Slagelse Kommunes værdier modig, tydelig, kompetent og med glæde. 

Vi udarbejder TRAS, Trasmo, og SPU når vi tænker det er nødvendigt for det enkelte barn.

Vi arbejder Med KIDS for at udvikle og underbygge den pædagogiske kvalitet i Antvorskov Børnegård 

Vi anerkender og imødekommer alle børn og voksne, der kommer i vores hus. Vi ser en værdi i og giver plads til forskellighed. 

I slagplan arbejder vi med mål, metoder, tegn på læring, dokumentation osv. Et eksempel på et projekt kunne se således ud:

Spireprojekt i vuggestuen

Projektets formål 

At opleve processen fra ærtefrø til spire, og senere til ærter der kan spises.

At skabe en længerevarende proces hvor børnene kan følge med i væksten af planterne og udvikling af ærtebælgene. At give dem mulighed for at opleve hvor ærter kommer fra og hvordan de bliver til. 

At arbejde med natur og naturfænomener 

Tegn på læring 

En begejstring for og interesse ved processen.

Viser forældre deres egen ærteplante. 

Metode

Vi vil støtte og opmuntre barnet til at gå med i aktiviteten. Dette gøres bandt andet fordi børnene endnu ikke har viden, eller motoriske færdigheder, til selv at udføre dele af aktiviteten. 

At pædagogen opmuntrer/ guider ved at gå foran, bagved og ved siden af.

Dvs. pædagogen støtter det enkelte barn i at bevæge sig imod sin nærmeste udviklingszone. 

Dokumentation 

Vi tager billeder af processen, med udgangspunkt i hvor vi kan se, de fastsatte tegn på læring samt projektets mål. Vi vil naturligvis have planten som dokumentation. 

Evaluering 

Vi oplevede at børnene var meget interesseret i processen, især at vande var noget de var meget begejstret for.

Selve det at få lagt frøet i jorden, var noget børnene syntes var spændende. Vi mener dog ikke, at de vidste hvad det skulle blive til, men alle rørte ved jorden og puttede frøet deri.

Mens planten voksede op så vi børn der gentagne gange hev forældre med, for at de kunne se netop deres plante, samt spurgte/ pegede på deres plante.

Det fungerede rigtig godt, at være i små grupper. Lige så snart grupperne blev mere end 5 børn, blev det lidt ukoncentreret. 

Gennem læreplansarbejdet sætter vi generelt fokus på det enkelte barns leg, læring og udvikling. Det gør vi ved hjælp af handleplaner, iagttagelser, sprogvurderinger (TRAS), motoriske vurderinger (TRASMO), samarbejde med PPR og andre samarbejdspartnere, overleveringsmøder mellem grupperne og forældresamarbejde.

Vi arbejder med Analysecirklen, som er en arbejdsmetode der sikrer den systemiske tilgang, hvor man kommer hele ”vejen” rundt om barnet/familien.

Vi er i 2015  startet op med at arbejde med KIDS, en metode til kvalitetsudvikling i daginstitutioner. 

Vi brobygger med både dagplejen og skolen ( mest distrikt skolen Antvorskov Skole, men også andre skoler). Vi arbejder med Slagelse Kommunes Kanon og skattekort, der er fremstillet med henblik på at sikre god brobygning mellem Dagpleje/børnehave og børnehave/skole/ SFO